CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RONDO

Pomagamy osobom bezdomnym i potrzebującym

Od 2015 r. prowadzimy Dom -Schronisko dla osób bezdomnych i potrzebujących.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekaż 1,5% na działalność naszego Schroniska.

PRZEKAŻ 1,5%

nowe FIO
Projekt Współ – Gospodarze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się ważnością!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pomoc dla Ukrainy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O NAS

…. wspólne marzenia.

Chcieliśmy przestać gadać i zacząć działać. Dużo było haseł dotyczących „Rozwoju osobistego” i osiągania marzeń typu ” Marzenia się nie spełniają – marzenia się spełnia – wystarczy chcieć” Zaczęliśmy przypatrywać się czy faktycznie ten modny „rozwój osobisty” – realizowanie celów, spełnianie marzeń, odkrywanie i wypełnianie swojego powołania jest dla każdego. Bardzo szybko na naszej drodze pojawiły się osoby bezdomne i uświadomiliśmy sobie, że dopóki nie zostaną zabezpieczony PODSTAWOWE potrzeby tych osób takie jak ( jedzenie, spanie, bezpieczeństwo, poczucie przynależności, szacunek, itd) to nie ma w ogóle szansy na jakikolwiek rozwój. Ponieważ nie było wtedy takiego miejsca gdzie osoba potrzebująca otrzymała by kompleksowe wsparcie to postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. W czerwcu 2015 udzieliliśmy schronienia pierwszemu mieszkańcowi a po rejestracji Fundacji w KRS w grudniu 2015r otworzyliśmy noclegownie z możliwością całodobowego pobytu. Po dwóch latach funkcjonowania staliśmy się Schroniskiem dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej działającym zgodnie z wymogami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

NASZA MISJA

Misją Fundacji RONDO jest budowanie wspólnoty z osobami w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska oraz innych programów wsparcia w przywracaniu im godności. Wierzymy, że kompleksowa, mądra, oparta na wierze w Boga służba drugiemu człowiekowi jest najlepszym sposobem na poprawę jakości jego życia oraz społeczności lokalnej.

DLACZEGO OSOBY BEZDOMNE?

 • Bo to one same nas znalazły
 • Bo to często niechciana i “niewidziana” grupa społeczna
 • Bo to ważny i kosztowny problem społeczny
 • Bo to ukryty potencjał ludzki
W Polsce jest ponad 30 330 osoby bezdomne, z czego 83,6% stanowili mężczyźni (25 369 osób), natomiast 16,4% kobiety (4 961 osób). W województwie lubuskim liczba osób bezdomnych wyniosła w 2019 r. 812 osób, z czego najwięcej w Zielonej Górze 204 osób oraz w Gorzowie 162 osoby. Konflikt rodzinny był najczęściej podawanym źródłem kryzysu bezdomności przez osoby badane – 32,2%, zaraz po nim wskazywano uzależnienie – niespełna 28%. W dalszej kolejności znalazły się: eksmisja, wymeldowanie – 26,3%, które podczas poprzedniego badania uznawane były za główną przyczynę bezdomności, a następnie rozpad związku – 18,4%. (dane z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych przeprowadzonej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 br. Akcja koordynowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

RONDO SCHRONISKO

Od 2015 r. prowadzimy w Zielonej Górze Dom – Schronisko dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy:

 • osobom w kryzysie, bezdomnym, uzależnionym, które straciły mieszkanie, przebywały na dworcach, ogródkach działkowych lub w innych pomieszczeniach niemieszkalnych i chcą zmienić swoje życie;
 • poprzez rozmowę, udzielanie schronienia, zapewnienie artykułów spożywczych do samodzielnego przygotowywania posiłków, wsparcie rzeczowe;
 • poprzez pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pracę socjalną w załatwieniu ważnych spraw życiowych oraz w opracowaniu i realizowaniu planu wychodzenia z bezdomności;
 • dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy.

Schronisko prowadzone jest dla 20 osób zgodnie z wymogami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kroki do domu

„KROKI DO DOMU” to nazwa programu rozwijanego przez naszą Fundację.
Nazwa ta odzwierciedla zarówno jego zasadniczy cel, wypracowane podejście, jak i
dynamikę rozwoju inicjatywy.
Celem programu oraz naszej codziennej pracy jest stworzenie osobom w kryzysie
bezdomności oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym ścieżki
prowadzącej do stałego, godnego miejsca zamieszkania, miejsca, które można nazwać
domem. Wypracowane podejście kładzie nacisk na partycypację – aktywny udział
wszystkich zainteresowanych stron, mieszkańców, kadry, otoczenia. „Kroki” w
nazwie programu są symbolem tej aktywności.
„KROKI DO DOMU” to także opis drogi, jaką przeszło Schronisko i jego kadra.
Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności prowadzone przez Chrześcijańską
Fundację Rozwoju Osobistego RONDO przeszło ewolucję od udzielania
spontanicznej pomocy osobom w potrzebie pod wpływem impulsu moralnego, do
tworzenia stałych form wsparcia i rozwijania autorskiego podejścia i programu
działania. Można powiedzieć, że o ile na początku celem było udzielenie schronienia,
to z czasem celem stało się poszukiwanie drogi do domu dla tych, którzy go
potrzebują.

Komu pomagamy?

Swoją pomoc kierujemy do osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji kryzysowej, są bezdomne, uzależnione, straciły mieszkanie, przebywały na dworcach, ogródkach działkowych lub w innych pomieszczeniach niemieszkalnych i chcą zmienić swoje życie. Mieszkańcy Schroniska to:

 • osoby bezdomne w wieku od 18 do 72 lat,
 • osoby uzależnione po zakładach odwykowo – leczniczych,
 • osoby po zakładach karnych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • osoby po pobytach w szpitalach, a oczekujące na miejsce w domach pomocy społecznej,

Jak pomagamy?

Dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy poprzez kompleksowe wsparcie: Dając ludziom drugą szansę i stwarzając warunki do skutecznej samopomocy poprzez kompleksowe wsparcie:

 • materialne: całodobowe schronienie, artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków,
 • rzeczowe: ubrania, kosmetyki, lekarstwa
 • specjalistyczne: psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, ksiądz,
 • po pierwsze wierzymy, że IM się UDA,
 • po drugie dajemy sobie i mieszkańcom czas na dobrą diagnozę (miesiąc),
 • po trzecie wspólnie opracowujemy i realizujemy Indywidualny Plan Wychodzenia z Bezdomności,
 • po czwarte superwizujemy swoją pracę, aby pomagać jeszcze lepiej…
 • współpracując z OPS, ośrodkami odwykowymi, noclegownią, Caritasem, DPS, itp.
 • w okresie od XII 2015 do II 2018 roku ze wsparcia Noclegowni skorzystało 163 osób.
 • od lutego 2018 r. do dziś ze wsparcia Schroniska skorzystało 33 osoby z czego usamodzielniło się 8 osób.
 • Aktualnie na 15 osób przebywających w Schronisku: 6 pracuje, 2 są chore i oczekują na miejsce w DPS, 2 oczekują na operację.

MIESZKANIA WSPOMAGANE
Fundacja RONDO w 2020 r. uruchomiła pierwsze mieszkanie, które stanowi punkt
wyjścia do stworzenia autorskiego programu rozwoju mieszkalnictwa społecznego z
myślą o osobach w kryzysie bezdomności, zagrożonych wykluczeniem
mieszkaniowym i innych osobach w potrzebie. Obecnie prowadzimy 4 mieszkania, a
dwa kolejne remontujemy.
Mieszkania mają być formą przejściową między pobytem w Schronisku a uzyskaniem
bardziej trwałej formy zamieszkania – mieszkania docelowego. Ich działanie opiera
się na następujących zasadach:

 • zamieszkiwanie w mieszkaniu z obowiązkiem pokrywania kosztów jego
  utrzymania;
 • udział w programie asystentury, który polega na stałym kontakcie (co
  najmniej raz w tygodniu) z pracownikiem Fundacji – asystentem osoby
  usamodzielnianej, wspomaganiu osób w codziennym funkcjonowaniu, motywowaniu
  do kontynuacji spotkań ze specjalistami, nabywaniu nowych umiejętności podczas
  treningów, np. kompetencji społecznych, realizacji działań w zakresie uzyskania
  własnego mieszkania.

Mieszkanie treningowe to miejsce, w którym osoba może sprawdzić nabyte
umiejętności ekonomiczne i społeczne, żyje bowiem bez nadzoru schroniskowego i
powoli odnajduje się w nowych rolach.
W tym miejscu zadaniem asystenta będzie kontakt z osobami usamodzielnionymi w
ich miejscach pracy, zamieszkania, monitorowanie przebiegu terapii i spotkań ze
specjalistami.
Ważnym elementem tego etapu jest utrzymanie przez taką osobę relacji z rodziną,
mieszkańcami schroniska (również byłymi, którzy się usamodzielnili) i kadrą
schroniska oraz pracownikiem Fundacji – asystentem, stanowią oni bowiem wsparcie
dla jej działań i dają jej poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach, w których nie jest w
stanie samodzielnie sobie poradzić.

Dom sąsiedzki

DOM SĄSIEDZKI – to miejsce współtworzone z Parafią św. Jadwigi, Grupą Alivio Spn.s oraz Fundacją RONDO, które jest realizacją naszego marzenia o wspólnej społecznej przestrzeni, gdzie można spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać, pomóc w potrzebie lub po prostu usiąść na wygodnych fotelach i wspólnie pomyśleć o świecie i jego współczesnych problemach oraz rozwiązaniach na które mamy tu i teraz wpływ razem współpracując. W Domu Sąsiedzkim odbywają się różne szkolenia i warsztaty, które nie tylko pomagają rozwijać nowe umiejętności, ale również integrują lokalną społeczność.
Misją Domu Sąsiedzkiego jest współtworzenie wspólnoty w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni poprzez prowadzenie różnych form wsparcia kierowanych do seniorów, opiekunów, osób w kryzysie bezdomności oraz młodzieży. Wierzymy, że tworzenie warunków do wzajemnej pomocy wywoła w każdym z nas poczucie radości i satysfakcji w czynieniu dobrych rzeczy dla innych.

Zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na facebooku!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081087800207

Projekt Współ – Gospodarze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się ważnością!

Projekt to szereg działań, których celem ma być zwiększenie zaangażowania społecznego i aktywności obywatelskiej  wśród  seniorów, młodzieży oraz  osób w kryzysie bezdomności z Miasta Zielona Góra.

Logotyp Nowe FIO

W ramach projektu działa Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego z następującą ofertą:

WARSZTATY TEMATYCZNE

 1. Warsztaty dla seniorów pn – Kapitał doświadczenia dla seniorów w zakresie zwiększenia aktywności społecznej oraz wzmocnienia ich  wiedzy i kompetencji do pełnienia roli animatorów  społecznych z jednoczesnym treningiem profilaktyki gerontologicznym.
 2. Warsztaty dla młodzieży pn. Kapitał entuzjazmu, podczas których młodzi ludzie nabędą wiedzę i umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych, aktywizowania młodzieży, tworzenia mapy zasobów i potrzeb z wykorzystaniem narzędzi IT,  inicjowania działań na rzecz swojej grupy rówieśniczej
 3. Warsztaty pn Kapitał zaangażowania  dla osób w kryzysie bezdomności – w tym mieszkańców Schroniska  i mieszkań treningowych prowadzonych  przez Fundację.
 4. Współ – Gospodarze  to moduł integrujący dwa działania i skierowany jednocześnie do przedstawicieli trzech grup docelowych naszego projektu tj. seniorów, młodzieży oraz osób w kryzysie bezdomności,

PORADNICTWO w Centrum Poradnictwa

Porady społeczne – wtorki i czwartki 16.00-19.00
Porady prawne – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
Porady psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Porady szczególnie dla:

 • dla seniorów  i ich  rodzin w zakresie szeroko pojętych usług społecznych adresowanych do tej grupy odbiorców; wsparcie rodzin m.in w zakresie zdrowia psychicznego,
 • dla młodzieży i rodziców w zakresie problemów  psychospołecznych, możliwości szukania wsparcia i miejsc aktywności dla ludzi młodych;
 • dla osób w kryzysie bezdomności, w tym zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.

Projekt jest realizowany przy ul. Kościelnej 9/10 Zielona Góra
Osoba do kontaktu
Małgorzata Jaskulska tel. 600044246

Szczegóły i bieżące informacje na facebook

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1,5%

„DO SZCZĘŚCIA BRAKUJE IM TYLKO I AŻ DOMU…”

Przekaż swój 1,5% na nasze schronisko i podaruj naszym podopiecznym prawdziwy dom! Dla Ciebie to może niewielki gest, dla nich szansa na lepsze życie.

 

KRS 0000588470

ulotka zawierające dane do wpłaty 1,5% na rzecz Fundacji Rondo

UDZIEL WSPARCIA

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM ZACZNIJ Z NAMI POMAGAĆ!
Twoja pomoc ma ogromne znaczenie, dlatego zachęcamy do wsparcia naszych działań po przez:

 • Przekazywanie darów na rzecz schroniska w szczególności: pościel, ręczniki, koce, kołdry, itp.
 • Zostanie wolontariuszem, spędzanie z nami czasu i pomaganie w naszych bieżących działaniach
 • Wpłatę darowizny na konto Schroniska z dopiskiem: “na działalność Schroniska” lub „na mieszkanie wspomagane”

Dane do przelewu

Nazwa banku: mBank
Numer konta: 04 1140 2004 0000 3102 7746 2631
Odbiorca: Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO
Tytuł: na działalność Schroniska lub na mieszkanie wspomagane

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Wychodzimy z założenia, że każda forma pomocy naszej Fundacji jest nieoceniona. Wspólnie zadbajmy o lepsze jutro dla mieszkańców Schroniska Rondo poprzez:

 • pracę indywidualną i grupową z mieszkańcami
 • pracę na zasobach
 • pracę w zespole, ale i współpracę z instytucjami
 • zgodę, że możemy czegoś nie wiedzieć
 • nasze wartości … które pozwalają wierzyć, że się uda