Okres świąteczny sprzyja myśleniu o domu. Ci, którym go brakuje, najlepiej wiedzą na czym polega jego wartość. Dom to dom i nic nie jest go w stanie zastąpić. Dlatego właśnie zimą, kiedy brak domu jest najbardziej odczuwalny, podejmujemy ten temat. Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli wszystkich sektorów, instytucji i organizacji pomocowych, ludzi dobrej woli. Spotkajmy się z ekspertami, porozmawiajmy i razem zmieniajmy nasz region z myślą o najbardziej potrzebujących.

Zapraszamy do uczestnictwa w forum, którego celem jest rozwój różnorodnych form mieszkalnictwa, dopasowanych do zróżnicowanych i rosnących potrzeb społecznych. Naszą misją jest współtworzenie warunków poprawy sytuacji mieszkaniowej osób i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Uważamy, że polityka mieszkaniowa może i powinna być bardziej aktywna, skoordynowana i efektywna. Nasza inicjatywa jest ukierunkowana na realizację strategii rozwoju usług społecznych (tzw. deinstytucjonalizacji, którą wolimy nazywać „udomowieniem usług”). Włączamy się w ten ważny nurt przemian w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej, korzystając z najlepszych praktyk i współtworząc nowe rozwiązania.

ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ

Forum jest organizowane w partnerstwie przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego RONDO w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski (Pracownia Spójności Społecznej) i ma charakter międzysektorowy i interdyscyplinarny. Jesteśmy przekonani, że złożony charakter problemów, które chcemy rozwiązywać wymaga przekraczania granic sektorów, instytucji i środowisk społecznych.

Do uczestnictwa w forum zaprosiliśmy w związku z tym zarówno przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, instytucji pomocowych, ośrodków badawczych, organizacji obywatelskich, przedsiębiorstw społecznych, jak i środowisk które uzyskały lub chcą uzyskać wsparcie.

Zgadzamy się ze stanowiskiem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dotyczącym szczególnego znaczenia polityki mieszkaniowej: „Dostępność odpowiedniej jakości zasobów mieszkaniowych jest tym czynnikiem, który najbardziej bezpośrednio wpływa na jakość życia w mieście – obok pracy ma bowiem największy wpływ na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb człowieka: poczucia bezpieczeństwa, prawa do życia i reprodukcji, poczucia godności” (Raport IRMiR 2018, s. 6). Uważamy, podobnie jak autorzy wspomnianego raportu, że „odpowiednie zasoby mieszkalnictwa społecznego mogą być bardzo skutecznym narzędziem prowadzenia polityki prodemograficznej i prorodzinnej, pozwalają pozyskiwać i zatrzymywać w mieście kapitał ludzki czy wzmacniać mobilność na lokalnym rynku pracy. Mogą służyć także jako narzędzie przeciwdziałania niepożądanej polaryzacji przestrzennej oraz łagodzenia negatywnych skutków społecznych będących następstwem spekulacji na rynku nieruchomości” (tamże).

PROGRAM FORUM – 29.12.2020, 10.00 – 13.00

  • 10:00-10:15 – Mariusz Kwiatkowski (Uniwersytet Zielonogórski), Dlaczego potrzebujemy efektywnej polityki mieszkaniowej?
  • 10:15-10.40 – Jakub Schimanek (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) Mechanizmy finansowania usług dla osób bezdomnych;
  • 10:40-10:55 – Jan Kubus (Fundacja Rondo, usamodzielniony mieszkaniec Schroniska) Potrzeba posiadania domu;
  • 10:55-11:10 – Małgorzata Jaskulska (Fundacja Rondo) Tworzenie lokalnego modelu polityki mieszkaniowej;
  • 11:10-11:35 – Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni)  Potrzeba deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce;
  • 11:35-11:55 – Jakub Wilczek (Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności) Jak rozwijać sieci współpracy na rzecz pomocy osobom w kryzysie bezdomności?  O pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności w sytuacji zagrożenia COVID;
  • 12:00-12:20 – Piotr Olech (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie) Efektywne wychodzenie z bezdomności, system mieszkalnictwa społecznego;
  • 12:20-12:40 – Joanna Ejsmont (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) Finansowanie usług społecznych w regionie;
  • 12:40-13:00 – Jakub Piosik (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Rozwój mieszkalnictwa społecznego w regionie.
  • 13.00 – Zakończenie   

Liczymy na to, że planowane forum będzie nie tylko okazją do wymiany wiedzy i dobrych praktyk, ale że stanie się punktem wyjścia do rozwoju trwałych form współpracy międzysektorowej, służących oczekiwanej zmianie.

ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ

W imieniu organizatorów

Małgorzata Jaskulska

Mariusz Kwiatkowski

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO

Pracownia Spójności Społecznej Uniwersytet Zielonogórski

tel. 600044246

tel. 506351378