Konferencja jest podsumowaniem projektu „Kroki do Domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności”.
Projekt realizowany przez ostatnie półtora roku miał na celu zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności warunków do godnego i samodzielnego życia, dzięki wzmocnieniu potencjału naszej organizacji i obejmował trzy obszary:

1. Obszar USŁUG. Podniesienie jakości usług i ich zakresu poprzez poszerzenie wsparcia świadczonego przez Schronisko o formy zdeinstytucjonalizowane – uruchomienie kolejnych 3 mieszkań treningowych.

2. Obszar PROGRAMOWY. Opracowanie wspólnie z osobami w kryzysie bezdomności Programu „Kroki do Domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności” – długofalowego programu działań na rzecz aktywnego wychodzenia z bezdomności i trwałej samodzielności.

3. Obszar KOMPETENCJI. Podniesienie kompetencji kadry poprzez udział w kursie Dialogu Motywującego oraz zwiększenie zaangażowania osób w kryzysie bezdomności poprzez udział w warsztatach i wizytach studyjnych w Gdańsku, Nowem i Helsinkach.

Dzięki realizacji projektu nasza Fundacja nie tylko już teraz dysponuje kadrą zdolną do wykonywania nowych, złożonych zadań, ale jako jedna z pierwszych w Polsce wypracowała program przekształcenia placówki – Schroniska w rozwiązania mieszkaniowe. Największą wartością tego procesu jest jednak udział w nim osób w kryzysie bezdomności.