Podziel się uważnością

Współ-Gospodarcze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się uważnością!

O PROJEKCIE

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO realizuje zadanie publiczne pn. „Współ – Gospodarcze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się uważnością!”, które jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Projekt „Współ – Gospodarcze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się uważnością!” ma na celu zwiększenie zaangażowania społecznego i aktywności obywatelskiej wśród 108 osób – seniorów, młodzieży oraz osób w kryzysie bezdomności, szczególnie z obszaru starówki Miasta Zielona Góra, poprzez tworzenie warunków i przestrzeni służących zaangażowaniu w życie społeczne i relacje sąsiedzkie w powołanym Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego. „Współ – Gospodarcze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego – podziel się uważnością!” to zadanie składające się z następujących modułów:

I. Kapitał doświadczenia dla seniorów w zakresie zwiększenia aktywności społecznej oraz wzmocnienia ich wiedzy i kompetencji do pełnienia roli animatorów społecznych z jednoczesnym treningiem profilaktyki gerontologicznym.
Moduł zakłada trzy trzymiesięczne edycje cyklów szkoleniowych, w których udział weźmie łącznie 36 osób. Moduł obejmuje akcję informacyjno-promocyjną, 2 spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w edycji, udział w cyklu szkoleniowym, którego efektem będzie zaplanowanie i wdrożenie autorskiego projektu społecznego, skierowanego do społeczności lokalnej, szczególnie seniorów
II. Kapitał entuzjazmu dla młodzieży:
Nabywanie wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych, aktywizowania młodzieży, tworzenia mapy zasobów i potrzeb z wykorzystaniem narzędzi IT, inicjowania działań na rzecz swojej grupy rówieśniczej na trenie Starego Miasta i parafii. Moduł zakłada trzy trzymiesięczne edycje cyklów szkoleniowych w których udział weźmie łącznie 36 młodych osób. Moduł zakłada: akcję informacyjno -promocyjną, 2 spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy, udziałem w cyklu szkoleniowym, którego efektem będzie zaplanowanie i wdrożenie projektu społecznego, skierowanego do społeczności lokalnej, szczególnie młodzieży.
III. Kapitał zaangażowania dla osób w kryzysie bezdomności:
Moduł został zaplanowany dla osób w kryzysie bezdomności, które zrealizowały indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Moduł obejmuje 3 trzymiesięczne edycje cyklów szkoleniowych skierowane łącznie do łącznie 36 osób, podczas których uczestnicy nabędą umiejętności budowania relacji, motywowania do zmiany i pomagania innym osobom bezdomnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób na ulicach Miasta Zielonej Góry. Moduł zakłada: 2 spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy, udział w cyklu szkoleniowym, którego efektem będzie zaplanowanie i wdrożenie projektu społecznego, skierowanego do społeczności lokalnej, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności. Także w tym module uczestnicy będą włączeni, nie tylko w cykl edukacyjny, ale będą także prowadzić dialog z odbiorcami wsparcia, szczególnie z osobami w kryzysie bezdomności żyjącymi na ulicy.
IV. Współ-Gospodarcze – integrujący:
to moduł integrujący dwa działania i skierowany jednocześnie do przedstawicieli trzech grup docelowych naszego projektu tj. seniorów, młodzieży oraz osób w kryzysie bezdomności, którzy po zakończeniu udziału w swoich modułach (I, II i III) obszarowych wyrażą chęć udziału w module integrującym (IV), podczas którego nabędą umiejętności pracy w zespole, współpracy międzypokoleniowej, rozwijania wrażliwości na problemy innych osób i grup oraz poznają zagadnienia solidaryzmu społecznego i wsparcia sąsiedzkiego. Moduł obejmuje 3 trzymiesięczne cykle szkoleniowe skierowane łącznie do 36 osób. Pierwszym działaniem, a zarazem efektem nabytej, podczas tego modułu, wiedzy i kompetencji będzie zaplanowanie zrealizowanie projektów społecznych. Drugie działanie to podjęcie przez uczestników roli gospodarzy Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego tj. zaplanowanie i organizacja trzy razy w tygodniu zajęć dla seniorów, młodzieży i osób w kryzysie bezdomności. To działanie będzie jednocześnie wstępem do podjęcia stałego wsparcia świadczonego w ramach Centrum.

Działania są prowadzone od 1 września 2022 r. do 31 lipca 2024 r.

Całkowita wartość zadania: 293 910,00 zł
Dofinansowanie: 283 720,00 zł

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030